OPstat & OPchem

STATISTIKA, CHEMOMETRIE, CHEMIE

© Oldřich Pytela 1992-2024

E-mail: olpytela@gmail.com

 

 

Poslední aktualizace programu OPstat byla provedena 12. 12. 2018.

Poslední aktualizace programu OPchem byla provedena 1. 10. 2023.

Ke stažení souborů je vhodný Internet Explorer, v jiných zobrazovačích nemusejí být odkazy aktivní.

Programy jsou optimalizovány pro monitor s poměrem stran 4:3, jsou však použitelné i na monitorech s jiným poměrem stran s tím, že v některých oknech bude zobrazení odpovídat poměru stran 4:3.

Programy OPstat a OPchem jsou plně funkční pouze na 32-bitových operačních systémech MS (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10). Na 64-bitových operačních systémech je funkční většina modulů, s výjimkou modulů využívajících 32-bitové programy třetích stran.

Programy OPstat a OPchem využívají k zobrazení funkcí OpenGL, vyžadují proto HW s grafickou kartou podporující 3D-grafiku a OpenGL. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, nemusí být programy nebo některé jejich moduly funkční.

 

Charakterizace programu OPstat

Program pro matematicko-statistické výpočty OPstat je součástí rodiny programů OPgm. Program obsahuje datové manažery (včetně importu a exportu do Excelu), 2D a 3D grafické manažery, řadu statistických modulů (průzkumová analýza,  analýza rozptylu, lineární a nelineární regrese, metoda hlavních komponent, metoda konjugovaných odchylek, modelování latentních struktur, faktorová analýza, modelování faktorových zátěží, kanonické korelace, projekce latentních struktur, lineární diskriminační analýza, shluková analýza, nelineární mapování), modul pro kalibraci (lineární regrese, nelineární regrese, PLS) a modul pro vytváření grafických prezentací s použitím výstupu programů OPgm. Více informací naleznete v nápovědě k programu OPstat. (Poznámka: Pokud se zobrazuje jenom strom nápovědy, ale ne příslušný text, je soubor nápovědy z důvodu zabezpečení počítače zablokován. V tomto případě soubor nápovědy stáhněte a uložte jej do nějaké pracovní složky, pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu OPstat.chm, vyberte položku Vlastnosti, po otevření okna pak v dolní části klikněte na tlačítko Odblokovat a následně na tlačítka Použít a OK. Po novém kliknutí levým tlačítkem myši na ikonu OPstat.chm se otevře aktivní soubor nápovědy programu OPstat.)

 

Program OPstat je volně ke stažení (freeware) a je plně funkční po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby je nutné provést registraci spojenou s vytvořením softwarového klíče autorem.

 

Program OPstat je podle potřeby aktualizován.

 

Charakterizace programu OPchem

Program OPchem pro vizualizaci molekul a výpočet některých fyzikálně-chemických vlastností z experimentálních dat je součástí rodiny programů OPgm. Program obsahuje datové manažery (včetně importu a exportu do Excelu), modul pro vizualizaci a stereochemii molekul (3D-projekce a v 3D/2D-projekce, zobrazení atomových p-orbitalů a hybridních orbitalů v 3D-projekci, odečítání vnitřních souřadnic a jejich změnu, konstrukci a export Z-matice, vyhledávání a zobrazení prvků symetrie, zařazení molekuly do grupy symetrie, určení absolutní konfigurace (R/S) na chirálních centrech, určení cis-trans izomerie (Z/E) na dvojných vazbách, export a tisk zobrazených objektů ve vysokém rozlišení), modul pro vizualizaci a vzájemnou koordinaci více molekul v 3D-projekci, modul pro simulaci vibračních módů v 3D-projekci, modul pro vytváření AVI souboru rotující molekuly, modul pro výpočet disociačních konstant a konstant stability komplexů ze spektrálních dat (měření absorbance při více vlnových délkách) a modul pro vytváření grafických prezentací s použitím výstupu programů OPgm. Více informací naleznete v nápovědě k programu OPchem. (Poznámka: Pokud se zobrazuje jenom strom nápovědy, ale ne příslušný text, je soubor nápovědy z důvodu zabezpečení počítače zablokován. V tomto případě soubor nápovědy stáhněte a uložte jej do nějaké pracovní složky, pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu OPchem.chm, vyberte položku Vlastnosti, po otevření okna pak v dolní části klikněte na tlačítko Odblokovat a následně na tlačítka Použít a OK. Po novém kliknutí levým tlačítkem myši na ikonu OPchem.chm se otevře aktivní soubor nápovědy programu OPchem.)

 

Moduly pro vizualizaci a stereochemii molekul nemají implementovány prostředky pro tvorbu a kódování třírozměrné struktury molekul. K tomuto účelu je využíván program ACD/ChemSketch, který lze ve verzi ACD/ChemSketch 11.0 Freeware zdarma (po registraci) stáhnout z webové stránky http://www.acdlabs.com/download/chemsk.html. Vstupním, výstupním a vnitřním pracovním formátem kódujícím třírozměrnou strukturu molekul a její vlastnosti je Extended Molfile Format (přípona ‘‘.mol‘‘) firmy MDL.

 

Program OPchem je volně ke stažení (freeware) a je plně funkční po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby je nutné provést registraci spojenou s vytvořením softwarového klíče autorem.

 

Program OPchem je podle potřeby aktualizován.

 

 

Info OPgm

Programy OPgm jsou pro účely instalace a aktualizace rozděleny do samostatných souborů zahrnujících programové složky (ExeS, ExeC), datové složky (Data) a další soubory uložené ve společném adresáři …\Program OPgm. Programy OPstat a OPchem lze instalovat nezávisle nebo společně, v tomto případě budou data uložena ve společném adresáři … Program OPgm, data pak v …\Program OPgm\Data. Některé datové složky jsou společné pro oba programy a mohou být sdíleny. Programy jsou průběžně aktualizovány, datum poslední aktualizace je uveden v záhlaví této stránky.

 

Info OPstat

Program OPstat je vystavován ve verzi pro systémy Windows XP Professional, Windows XP Home Edition (v tomto systému doporučený pouze Vzhled – Klasické nastavení, v režimu vzhled – Styl Windows XP nemusí pracovat program správně), Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10. 

Info OPchem

Program OPchem je vystavován ve verzi pro systémy Windows XP Professional, Windows XP Home Edition (v tomto systému doporučený pouze Vzhled – Klasické nastavení, v režimu vzhled – Styl Windows XP nemusí pracovat program správně), Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10. 

 

 

Instalace programů OPstat a OPchem pro systémy Windows XP, Windows Vista,

Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10

 

Instalaci programů spusťte kliknutím na

 

         OPstat setup.exe

a/nebo

         OPchem setup.exe

Při instalaci programu si pečlivě přečtěte podmínky a pokyny pro autorizaci. Oba programy jsou po prvním spuštění plně funkční po dobu 30 dní, po uplynutí této doby budou programy zablokovány a je nutné je autorizovat. 

 

Pro instalaci programů do adresáře C:\Program Files v systému Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10 je nutné mít oprávnění administrátora. Pokud jej nemáte, instalujte programy na jiný logický disk. Pod operačním systémem Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10 rovněž nelze za běhu programu OPstat nebo OPchem zapisovat do adresáře C:\Program Files (systémová ochrana dat). Programy OPstat a OPchem proto nainstalujte podle pokynů instalátoru na systémový disk s tím, že po nainstalování programu(ů) vytvoříte novou složku s názvem Program OPgm někde jinde, nejlépe na jiném logickém disku, a do ní zkopírujete složku s  názvem Data z původního umístění v adresáři C:\Program Files\Program OPgm (C:\Program Files(x86)\Program OPgm pro 64 bitové systémy). Následně do příkazového řádku systému napište příkaz regedit.exe a (např. kliknutím na stejný název v nabídce nebo klávesou Enter) utilitu spusťte. V nabídce otevřete postupně cestu HKEY_CURRENT_USER/Software/Program OPgm/OPstat (nebo OPgm/OPchem). V nabídce klikněte pravým tlačítkem myši na položku Data, zvolte Změnit a následně zadejte úplnou cestu ke složce s názvem Program OPgm (tedy např. D:\Program OPgm\) v novém umístění.

 

 

Systém Windows 64 bit

 

Pokud používáte systém Windows 64 bit, je nutné program OPstat, případně program OPchem jednou spustit v tzv. režimu kompatibility. K tomu otevřete složku, v níž je umístěn soubor OPstat.exe (typicky C: \Program Files (x86)\Program OPgm\ExeS) nebo soubor OPchem.exe (typicky C: \Program Files (x86)\Program OPgm\ExeC). Ve složce najděte soubor OPstat.exe, popřípadě OPchem.exe, Nejdříve levým a následně pravým tlačítkem myši klikněte na jeho ikonu a v zobrazené nabídce klikněte na položku Odstranit potíže s kompatibilitou. Spustí se Poradce při potížích s kompatibilitou programů, který chvíli pracuje, vyčkejte, až skončí. Potom v nabídce Vybrat možnost řešení potíží zvolte Odstranit potíže s programem. Na dotaz K jakým potížím dochází? zaškrtněte pouze políčko Program pracoval v dřívější verzi Windows, ale nyní jej nelze nainstalovat nebo spustit, a klikněte na tlačítko Další. Na dotaz Ve které verzi Windows dříve fungoval zvolte Windows 7 a klikněte na tlačítko Další. V okně Otestovat nastavení kompatibility pro program klikněte na tlačítko Otestovat program …, následně by mělo dojít ke spuštění programu OPstat, popř. OPchem. Spuštěný program zavřete a klikněte na tlačítko Další. Na dotaz Řešení potíží je dokončeno. Je problém opraven?  zvolte variantu Uložit toto nastavení pro tento program. V posledním okně Řešení potíží bylo dokončeno by mělo být uvedeno Nekompatibilní program a Opraveno. Následně klikněte na tlačítko Zavřít, čímž je proces dokončen.

 

 

Autorizace programů OPstat a OPchem

 

Autorizaci proveďte v programu AuthorizationOPgm. Tento program nakopírujte do adresáře … \Program OPgm obsahujícího složky programu OPgm a spusťte jej. Ve Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10 je program nutno spustit jako správce (klikněte na ikonu programu pravým tlačítkem myši a zvolte Spustit jako správce). 

Po zobrazení dialogu přepínačem zvolte

a) Authorization by E-mail message, stiskněte OK a po vygenerování zprávy odešlete E-mail s přílohou podle pokynů autorovi k autorizaci, pokud je počítač aktuálně připojen k internetu a máte v počítači MS Oulook. Pokud se příloha nevygeneruje (obvykle z důvodu ochrany systému), proveďte autorizaci podle bodu b);

b) Generation 'PreliminaryID.txt' to the folders '... Program OPgm' a stiskněte OK, pokud počítač není aktuálně připojen k internetu nebo nemáte v počítači MS Outlook. Soubor PreliminaryID.txt, který naleznete v adresáři … Program OPgm, zašlete autorovi (olpytela@gmail.com) k autorizaci elektronickou poštou jako přílohu. 

 

Autorem vrácený soubor ID.txt, je softwarovým klíčem k počítači vázaným na lokalizaci adresáře Program OPgm, kde byl vytvořen. Získaná autorizace je platná jak pro program OPstat, tak i pro program OPchem, pokud jsou ve stejném umístění a ve stejném adresáři …\Program OPgm, stačí jej proto vygenerovat pouze jednou. Soubor ID.txt, nakopírujte do adresáře  ...\Program OPgm obsahujícího složky programu OPgm.

 

Aktualizace programů OPstat a OPchem

 

Aktualizaci proveďte přeinstalováním programů. Pokud programy nainstalujete do stejného adresáře, není je nutné znovu autorizovat.